Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky a reklamační řád

 • Obecná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě mpcoffee.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu mpcoffee.cz – MP Coffee s.r.o. Kolbenova 882/5A, Praha 9 – Vysočany, 190 00, IČO 01584472,  zapsána pod spisovou značkou C 129113 vedená u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 • Vymezení pojmů
  • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
  • Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
  • Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  • Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
  • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
  • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 • Cena zboží a platba
  • Cena zboží v internetovém obchodě je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.
  • Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.
  • V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).
  • Nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
 • Objednávky zboží
  • Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 
  • Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. 
  • V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
  • Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
  • Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.
  • Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:
   • bez udání důvodu
   • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.
 • Dodací lhůty
  • V internetovém obchodě je u každého zboží samostatně uvedena orientační dodací lhůta. Pokud se skutečná dodací lhůta výrazně liší uvedené orientační lhůty, oznámí Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
  • O přesném stavu vyřizovaní své objednávky se může kupující kdykoli informovat e-mailem či telefonicky.
 • Odstoupení od smlouvy
  • V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení reklamace vadného zboží (viz Reklamační řád). Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
   • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
   • výrobek musí být v původním obalu
   • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).
  • Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.
  • Kupující nemůže odstoupit od smluv:
   • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
   • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
   • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
   • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • Vrácení peněz
  • Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy. V požadavku odstoupení od smlouvy prosím vždy uveďte číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit. Pokud požadujete vrátit platbu jiným způsobem, pak nás kontaktujte pro dohodnutí pro Vás nejvhodnějšího postupu. Prodávající může v souladu s § 53, odst. 10 Obč.Z. vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Ochrana osobních údajů
  • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Provozovatel tohoto obchodu, společnost MP Coffee s.r.o., může zákazníka kontaktovat za účelem upřesnění či sdělení nabídky nebo aktuálních informací souvisejících se značkou a produkty. Zákazník si může sám určit preferovanou formu oslovení (mail, pošta apod.), nebo toto kontaktování odmítnout.

Reklamační řád

Závazné obchodní podmínky a reklamační řád

 • Základní informace
  • Zákon nám ukládá reklamaci vyřídit do 30 dní od zahájení reklamačního řízení, my se však snažíme tuto dobu maximálně zkrátit. Běžná záruční doba na všechny výrobky 24 měsíců, pokud není uvedeno u výrobku jinak (záruční dobu nelze slučovat s datem doporučené spotřeby u kávy).  Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
  • Proces reklamace výrazně urychlí pokud nám zašlete e-mailem předem důkladný popis závady spolu s přesným typem výrobku. Případnou závadu tak můžeme konzultovat se servisním centrem ještě před odesláním výrobku do servisu a navrhnout Vám tak co nejvhodnější řešení reklamace.
 • Převzetí zásilky
  • Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v bodu b. tohoto odstavce, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede Kupující.
  • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:
   • neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny páskou. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem který vzniklou situaci řeší.
   • nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.
  • Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku po převzetí zboží, již není možné uznat.
  • Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Nedodržením doporučeného postupu však spotřebiteli nevzniká žádné omezení jeho zákonných práv jako je např. možnost uplatnit reklamaci vadně dodaného zboží. Nicméně při vyřizování této reklamace může prodávající spotřebiteli prokázat, že zboží nebylo poškozeno přepravou a že bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Spotřebitel by tak ve vlastním zájmu měl dodané zboží zkontrolovat způsobem, který je výše uveden.
 • Záruční podmínky
  • V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
  • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců. Pro některé výrobky poskytujeme delší záruční lhůtu, nebo prodlouženou záruku (například domácí kávovary), tato skutečnost je vždy u daného výrobku uvedena. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
  • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
  • Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
   • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
   • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
   • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
   • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši – vzniká nová záruka
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Vyřízení Reklamace
  • V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou může vadné zboží spolu s řádně vyplněným záručním listem nebo kupním dokladem odeslat prodejci, společnosti MP Coffee s.r.o. Kolbenova 882/5A, Praha 9 – Vysočany, 190 00. 
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  • Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
  • Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
  • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
  • Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.
  • Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného boží nebo jej zašle přímo na adresu zákazníka.
  • Záruku není možné uplatnit v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
   • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
   • Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí/vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd./závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku.
   • Použitím nevhodných doplňků nebo materiálů či pochutin.
 • Závěrečná ustanovení
  • V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj. u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.
  • Tento reklamační řád je platný od 20.08.2022. Změny reklamačního řádu vyhrazeny MP Coffee s.r.o.